Shree J.S.Bhakta & Shree K.M.Bhakta Arts & Shree A.N.Shah Science &

Shree N. F. Shah Commerce College

Managed by Shree Bhartiya Vidhya MandalDepartment Faculty

PhotoNameDesignationQualificationSpecializationExperience
Shri Prabhakar Mishra M.Com.Slet  
Smt. Nikita Prajapati M.Com.  
Shri Krunal Rajput M.Com., Slet